Quỹ ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam

You may also like...

2 Responses

  1. 17/02/2016

    […] phần vốn góp vào công ty), trái phiếu (tài sản là khoản nợ), hoặc chứng chỉ quỹ đầu tư (tài sản là phần vốn góp vào quỹ) hoặc cũng có thể là chứng khoán phái sinh […]

  2. 19/03/2016

    […] phần vốn góp vào công ty), trái phiếu (tài sản là khoản nợ), hoặc chứng chỉ quỹ đầu tư (tài sản là phần vốn góp vào quỹ) hoặc cũng có thể là chứng khoán phái sinh […]