Phương pháp lựa chọn cổ phiếu của Warren Buffett

You may also like...

3 Responses

  1. Hạnh viết:

    bạn trình bày khá tổng quát

  1. 08/01/2017

    […] dưới giá trị thì phương pháp lựa chọn tác giả đã trình bày trong phần trước, còn quan điểm “mua cổ phiếu dưới giá trị và đang có đà đi lên” […]

  2. 17/01/2017

    […] thì việc ứng dụng 1 nguyên tắc mà NĐT huyền thoại Benjamin Graham hay dùng là “biên an toàn”, biên an toàn tác giả thường xem xét để đưa vào list theo dõi là những cổ […]