Tagged: chỉ báo kỹ thuật

Một số chỉ báo kỹ thuật áp dụng trong đầu tư Chứng Khoán

Một số chỉ báo kỹ thuật áp dụng trong đầu tư Chứng Khoán

Như quan điểm của tác giả trong phần xác định xu hướng, hỗ trợ, kháng cự trong phân tích kỹ thuật có đề cập thì các mẫu hình giá và các chỉ báo kỹ...

Xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong Phân tích kỹ thuật

Xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong Phân tích kỹ thuật

Sau phần tổng quan về Phân Tích Kỹ Thuật trình bày về nguyên tắc của phân tích kỹ thuật (PTKT) và lập kế hoạch giao dịch, phần này tác giả sẽ giới thiệu về cách...

Phân tích kỹ thuật với chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Phân tích kỹ thuật với chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic là một công cụ dùng để xác định xem vị trí của giá đóng cửa đang ở mức cao hay mức thấp của khoảng dao động giá trong một...

Đường trung bình động Moving Averages (MA)

Đường trung bình động Moving Averages (MA)

Đường trung bình động Moving Averages (gọi tắt là đường MA) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật lâu đời và phổ biến nhất. Đường trung bình động Moving Averages (MA)...