Tagged: định giá tài sản

Nguyên tắc cơ bản định giá tài sản

Nguyên tắc cơ bản định giá tài sản

Có hai cách cơ bản định giá tài sản mà bạn nên biết: Định giá bằng tài sản ròng và định giá bằng dòng tiền dự đoán tương lai. Để làm rõ hai cách...