Tagged: stochastic

Phân tích kỹ thuật với chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Phân tích kỹ thuật với chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic là một công cụ dùng để xác định xem vị trí của giá đóng cửa đang ở mức cao hay mức thấp của khoảng dao động giá trong một...